Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Barcelona Sports El programa Barcelona Sports té com a objectius promocionar els principals esdeveniments esportius que genera la ciutat, i posicionar Barcelona com a ciutat de l’esport a nivell internacional. Al calendari del programa Barcelona Sports s'hi presenten les cites més importants de l'any; tot un espectacle.

Qui som

Qui som

El programa Barcelona Sports està format per 22 membres: 19 esdeveniments esportius i 3 membres institucionals. Comprèn els esdeveniments de dimensió internacional més rellevants que  tenen lloc a la ciutat, de 11 disciplines esportives diferents.

Calendari del Barcelona Sports

Calendari del Barcelona Sports

La ciutat de Barcelona compta amb un extens calendari d'esdeveniments esportius durant tot l'any, del que en destaquem els principals, integrats en el programa Barcelona Sports.

Contacteu amb Barcelona Sports
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 93 368 9700
[+34] 93 368 0701
promocio@barcelonaturisme.cat
NIVELL DE DEBUG
    TIME TYPE MESSAGE

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Handler
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (11770)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (11769)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (11769)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (11770)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9044)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9042)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (9042)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9044)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8673)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8672)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 123 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT s.idPadre FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='10'

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 203 B / 1.07 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.* FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' AND ps.idTipoVentana=4 ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 10
Size In/Out: 222 B / 2.46 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=1 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 222 B / 1.5 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=2 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 222 B / 900 B
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=3 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 335 B / 192 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] Transparència

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] Informació institucional

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] Estructura organitzativa

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] Informació econòmica

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] Perfil del contractant
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10572)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10572)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 139 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.idPagina FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=23

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 214 B / 1.09 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 120 B / 174 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM previsio WHERE prev_idioma=1 ORDER BY prev_dia ASC LIMIT 1

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 130 B
Time: 0 ms
SELECT * FROM previsio_iconos WHERE pic_nombre = 'sol.gif'

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 243 B / 70 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPagina,p.idPadre, p.nombreCAT as nom, se.paginaeBD as paginaEsqSubhome FROM TBCN2_PAGINA p LEFT JOIN TBCN2_SUBESQUEMAPG se ON se.idSubesquema=p.idSubesquema WHERE p.idPagina=44

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8672)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8673)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Page (8888)
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8891)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8780)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 216 B / 504 B
Time: 0 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.* FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='10'

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 2
Size In/Out: 366 B / 95 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina, p.Titulo_CAT AS tituloPagina, idPagina_ebd, enlaceCAT AS urlexterna FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='10' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 2
Size In/Out: 245 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT COUNT(*) AS nRegistros FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='10' GROUP BY _idRegistro

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8780)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8891)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (8889)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8892)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8841)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 175 B / 70 B
Time: 0 ms
SELECT _idRegistro, descripcionCAT AS intro, nombreCAT AS title, imagenCabSeccion FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='10'

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8841)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8892)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (8897)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (8893)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 415 B / 628 B
Time: 1 ms
SELECT pa.*, pa.Titulo_CAT AS titulo, pa.entradillaCAT AS txtdescripcion, IF(pa.bannerCAT IS NULL,pa.bannerCAT,pa.bannerCAT) AS bimg, IF(pa.bannerCAT IS NULL,"bannerCAT","bannerCAT") AS campoimg, enlaceCAT as enlace, idPagina_ebd,idTipoPagina,idTipoBloque , noVisibleEnMenu, pa.imagenCabSeccion FROM PRO_Pagina pa WHERE pa.idPRO_Pagina='8'

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (8893)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9556)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 415 B / 612 B
Time: 1 ms
SELECT pa.*, pa.Titulo_CAT AS titulo, pa.entradillaCAT AS txtdescripcion, IF(pa.bannerCAT IS NULL,pa.bannerCAT,pa.bannerCAT) AS bimg, IF(pa.bannerCAT IS NULL,"bannerCAT","bannerCAT") AS campoimg, enlaceCAT as enlace, idPagina_ebd,idTipoPagina,idTipoBloque , noVisibleEnMenu, pa.imagenCabSeccion FROM PRO_Pagina pa WHERE pa.idPRO_Pagina='9'

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9556)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (8897)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (8896)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 173 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT contenidoCAT AS contenidoprintable FROM PRO_BloquesDePagina WHERE idBloqueDePagina=198 AND visible='S' ORDER BY orden ASC

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (8896)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (8889)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8890)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8792)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9054)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 183 B / 80 B
Time: 0 ms
SELECT contactaTXTCAT AS txtcontacta,contactaTelefono,contactaFax,contactaEmail,contactaTwitter FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='10'

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9054)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10165)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 145 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='10' AND mostrarBloqueNoticies='S' LIMIT 1

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10165)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10643)  

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] seccio: 10

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 345 B / 45 B
Time: 1 ms
SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='10' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'8888' LIMIT 1

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [WARNING] SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='10' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'8888' LIMIT 1

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 115 B / 40 B
Time: 1 ms
SELECT idQueFem FROM PRO_QueFem WHERE visibleHome='S' LIMIT 1

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10643)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9055)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 151 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='10' AND mostrarBloqueDestacats='S' LIMIT 1

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9055)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9837)  

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 128 B / 130 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM PRO_Banners_X_Pagina_O_Seccion WHERE idSeccion='10' ORDER BY Orden

explain this query
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 948 B / 135 B
Time: 1 ms
SELECT TBCN2_BANNER._idRegistro, TBCN2_BANNER.idBanner, TBCN2_BANNER.contenidoCAT AS CONTENT, TBCN2_BANNER.textoAltCAT AS altBanner, TBCN2_BANNER.flash, TBCN2_BANNER.flashCAT AS flashIdioma, TBCN2_BANNER.imagenCAT, TBCN2_BANNER.imagenCAT AS imagenIdioma, TBCN2_BANNER.urlImagenExterna, TBCN2_BANNER.urlImagenExternaCAT AS ImagenExtIdioma, TBCN2_BANNER.uriEnlace, TBCN2_BANNER.urlEnlaceCAT AS urlEnlaceIdioma, TBCN2_BANNER.TipoBanner_idTipoBanner, TBCN2_BANNER.idProd, TBCN2_BANNER.idTipoContenido, TBCN2_BANNER.TipoEnlace_idTipoEnlace, TBCN2_BANNER.idPagina, idFicha, TBCN2_PAGINA.nombreCAT AS nombrePagina, TBCN2_BANNER.imagenDeProducto, TBCN2_BANNER.txtEnlace, TBCN2_BANNER.txtEnlaceCAT as txtEnlaceIdioma FROM TBCN2_BANNER LEFT JOIN TBCN2_PAGINA ON TBCN2_PAGINA.idPagina=TBCN2_BANNER.idPagina WHERE idBanner=255 AND fechaFinVisible>='2024-4-16' AND fechaInicioVisible<='2024-4-16' AND visibleCAT='S'

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9837)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8792)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8890)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Page (8888)
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8676)  
Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8675)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8675)  

Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8676)  

  Tue Apr 16 23:13:42 2024 [DEBUG] End Handler

INSPECTION   WATCHES
 
 
 
 
  KEY VALUE