Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Imatge corporativa Turisme de Barcelona aplica en les seves publicacions i d’altres suports gràfics els criteris establerts en les dues publicacions que trobareu a continuació: el Manual d’Imatge Corporativa i la Normativa Gràfica de Publicacions.
Manual d'Imatge Corporativa
Manual d'Imatge Corporativa Aquesta publicació és l’instrument que normalitza els diferents elements d’identitat visual i l’arquitectura de marques de Turisme de Barcelona i, al mateix temps, ens mostra la seva aplicació ens els diferents tipus de suports.
Normativa Gràfica de Publicacions
Normativa Gràfica de Publicacions Aquesta publicació és l’instrument que normalitza els diferents tipus de publicacions que edita Turisme de Barcelona, per tal d’assolir un estil gràfic propi i homogeni.
Llibre d'estil
Publicació en procés d'el·laboració.
Contacteu amb Imatge corporativa
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
mktg@barcelonaturisme.cat
NIVELL DE DEBUG
    TIME TYPE MESSAGE

  Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Handler
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (11770)  
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (11769)  

Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (11769)  

Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (11770)  
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9044)  
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9042)  

Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (9042)  

Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9044)  
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8673)  
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8672)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 123 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT s.idPadre FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='25'

explain this query
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 203 B / 1.07 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.* FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' AND ps.idTipoVentana=4 ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG]
Rows: 10
Size In/Out: 222 B / 2.46 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=1 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 222 B / 1.5 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=2 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 222 B / 900 B
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=3 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 335 B / 192 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Tue Apr 16 23:06:42 2024 [WARNING] SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Tue Apr 16 23:06:42 2024 [WARNING] Transparència

  Tue Apr 16 23:06:42 2024 [WARNING] Informació institucional

  Tue Apr 16 23:06:42 2024 [WARNING] Estructura organitzativa

  Tue Apr 16 23:06:42 2024 [WARNING] Informació econòmica

  Tue Apr 16 23:06:42 2024 [WARNING] Perfil del contractant
Tue Apr 16 23:06:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10572)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10572)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 139 B / 50 B
Time: 1 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.idPagina FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=23

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 214 B / 1.09 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 120 B / 174 B
Time: 0 ms
SELECT * FROM previsio WHERE prev_idioma=1 ORDER BY prev_dia ASC LIMIT 1

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 130 B
Time: 0 ms
SELECT * FROM previsio_iconos WHERE pic_nombre = 'sol.gif'

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 243 B / 70 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPagina,p.idPadre, p.nombreCAT as nom, se.paginaeBD as paginaEsqSubhome FROM TBCN2_PAGINA p LEFT JOIN TBCN2_SUBESQUEMAPG se ON se.idSubesquema=p.idSubesquema WHERE p.idPagina=44

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8672)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8673)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Page (9428)
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9430)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8780)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 216 B / 484 B
Time: 1 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.* FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='25'

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 366 B / 70 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina, p.Titulo_CAT AS tituloPagina, idPagina_ebd, enlaceCAT AS urlexterna FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='25' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 245 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT COUNT(*) AS nRegistros FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='25' GROUP BY _idRegistro

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8780)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9430)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9429)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9431)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8841)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 175 B / 70 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro, descripcionCAT AS intro, nombreCAT AS title, imagenCabSeccion FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='25'

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8841)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9431)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 301 B / 164 B
Time: 0 ms
SELECT idBloqueDePagina, tituloCAT AS tituloBloque, contenidoCAT AS contenido, idTipoBloque, imagen, tipoDocumentos,pdf_CAT AS arxiupdf FROM PRO_BloquesDePagina WHERE idPagina='25' AND (idPadre='0' OR idPadre IS NULL) AND visible='S' ORDER BY orden ASC

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9429)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9436)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8792)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9054)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 183 B / 80 B
Time: 1 ms
SELECT contactaTXTCAT AS txtcontacta,contactaTelefono,contactaFax,contactaEmail,contactaTwitter FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='25'

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9054)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10165)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 145 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='25' AND mostrarBloqueNoticies='S' LIMIT 1

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10165)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10643)  

  Tue Apr 16 23:06:43 2024 [WARNING] seccio: 25

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 345 B / 45 B
Time: 0 ms
SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='25' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'9428' LIMIT 1

  Tue Apr 16 23:06:43 2024 [WARNING] SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='25' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'9428' LIMIT 1

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 115 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT idQueFem FROM PRO_QueFem WHERE visibleHome='S' LIMIT 1

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10643)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9055)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 151 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='25' AND mostrarBloqueDestacats='S' LIMIT 1

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9055)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9837)  

explain this query
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 128 B / 75 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM PRO_Banners_X_Pagina_O_Seccion WHERE idSeccion='25' ORDER BY Orden

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9837)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8792)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9436)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Page (9428)
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8676)  
Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8675)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8675)  

Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8676)  

  Tue Apr 16 23:06:43 2024 [DEBUG] End Handler

INSPECTION   WATCHES
 
 
 
 
  KEY VALUE